Skip to content
รถโฟล์คลิฟท์

ข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า 3 ประการ ที่คุณต้องรู้

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric forklift) คือ โฟคลิฟที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ (motor) แทนนการใช้ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion… Read More »ข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า 3 ประการ ที่คุณต้องรู้